Partenerii își integrează propriile strategii instituționale cu următoarele obiective orizontale:

Dezvoltarea durabilă este principiul de care s-a ținut cont încă din faza de proiectare a prezentului plan de lucru, având în vedere că au fost prevăzute acțiuni și măsuri care să genereze efecte pozitive pe termen scurt, mediu și lung.

În acest sens, am prevăzut serviciile integrate de orientare și consiliere în carieră în cadrul departamentelor universităților, care să le permită, în primul rând, autonomie în ceea ce privește monitorizarea pieței muncii, și în consecință o mai bună corelare a ofertei universitare cu piața forței de muncă, și, în al doilea rând, să permită o creștere a încrederii în sistemul de învățământ superior în rândul societății în general.

Totodată, adaptarea programelor universitare la nevoile angajatorilor, și rețelele și parteneriatele cu comunitatea de afaceri, sunt acțiuni care vor duce la obținerea unor beneficii importante, beneficii precum satisfacția așteptărilor studenților în ceea ce privește ofertele universitare aliniate cu trendurile economiei naționale și internaționale, personalizate cu servicii transversale integrate atente la nevoile studenților, o pregătire mai practică și mai tangibilă a studenților, mulțumită căreia absolvenții de universitate vor deveni mai eficienți în momentul plasării pe piața forței de muncă care duce la o capacitate mai mare de absorbție a studenților a economiei naționale (care vor avea experiența practică în domeniul de pregătire universitară).

În alte cuvinte, o universitate centrată pe student va duce la creșterea încrederii în învățământul superior, care va genera un efect pozitiv asupra capacității de absorbție pe piața muncii a absolvenților, cu consecința diminuării ratei șomajului în rândul absolvenților de universitate. Toate aceste efecte pozitive sunt consolidate și susținute în mod concret de încurajarea obținerii certificării internaționale ISO 9001:2008 în rândul instituțiilor de învățământ superior și în alte organisme relevante, o modalitate transparentă și corectă de asigurare a calității în învățământul superior, contribuind la alinierea cu standardele de calitate din celelalte state membre din Spațiul European al Învățământului Superior.

Inovarea și TIC este un alt obiectiv transversal de care s-a ținut cont, atât în managementul proiectului cât și în planul de lucru al activităților specifice. Din punct de vedere al managementului proiectului, în cadrul proiectului vor fi utilizate software-uri precum Microsoft Project, și alte sisteme de gestionare a activităților administrative și financiare, platforme de gestionare a resurselor umane, etc. instrumente care au fost proiectate și implementate în cadrul altor proiecte la nivel de solicitant și parteneri. Instrumentele respective vor fi personalizate și adaptate prezentului plan de lucru. Totodată, în activitatea 1. Management și monitorizare, a fost prevazută dezvoltarea unui sistem de trasabilitate a rezultatelor proiectului (un sistem informatic/informativ). În ceea ce privește activitățile specifice, a fost prevăzută dezvoltarea unui sistem informatic de armonizare a programelor universitare cu necesarul de competențe cerute de pe piața forței de muncă (o platformă recomandată care să fie implementată de toate instituțiile de învățământ superior); formarea persoanelor din grupul țintă în ceea ce privește utilizarea instumentelor TIC, și anume a platformei menționate mai sus; utilizarea unui software de orientare și consiliere (buna practică prezentată de către partenerii transnaționali în cadrul activității 3.4).

Îmbătrânirea activă în cadrul proiectului va fi respectată prin implicarea în echipe mixte a persoanelor cu vârste diferite, care combină avantajele competențelor diferitelor grupe de varstă, având în vedere studiile de caz care indică o creștere a bunăstării, atitudini mai pozitive privind munca. De asemenea, pentru păstrarea unui climat inovativ și generator de valoare adaugată în cadrul organizațiilor în care lucrează echipe mixte de generații, o serie de condiții vor fi îndeplinite: crearea unui climat cu o orientare spre cunoaştere, în care să se faciliteze dezvoltarea de noi perspective și în care este posibilă combinarea viziunilor "noi" cu cele „vechi", transparența organizațională, structuri manageriale cooperative și participative și menținerea unei culturi bazată pe încredere și deschidere. Mai mult, au fost prevăzute activități de formare continuă pentru grupul țintă, chiar și pentru persoanele mai vârstnice (ativitățile 6.1 si 6.2). Abordarea interregională și transnațională - toate activitățile prevăzute în cadrul proiectului au o abordare interregională deoarece implică participarea majorității universităților din Romania, din regiuni diferite de dezvoltare, activități precum workshopuri naționale, seminarii, project-work etc. acțiuni de diseminare a rezultatelor și bunelor practici Etc. iar abordarea transnațională se explică atât prin parteneriatul transnațional al proiectului cât și prin organizarea unor mese de lucru și laboratoare de cercetare transnaționale care vor duce la dezvoltarea învățământului superior prin alinierea acestuia la standardele europene, și internaționalizarea acestuia.