Respectarea principiului egalității de șanse este o normă pe care echipa proiectului a urmărit-o de la elaborarea acestuia: grupul țintă va fi construit în așa fel încat să poată beneficia de serviciile proiectului cât mai multe persoane, indiferent de vârstă, sex, statut social, pregătire profesională, etc. Prin egalitatea de şanse şi de tratament solicitantul înțelege nu numai să permită accesul tuturor categoriilor interesate de activitățile proiectului ci și să faciliteze cu deosebire accesul celor mai defavorizate categorii sociale: va promova proiectul în așa fel încat acesta să devină vizibil, va programa activitățile în așa fel încât să fie accesibil pentru cât mai mulți beneficiari.

Ca principiu de implementare a proiectului, se va ține cont de toate politicile și practicile prin care se interzic orice deosebire, excludere, restricție sau preferință pe bază de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice. Echipa de proiect va fi alcătuită pe principiul competenței și a egalității de șanse, fără discriminări de genul varstă, sex, religie etc.

Campania de recrutare privind alcătuirea echipei de proiect va asigura participarea egală și nediscrimnatorie a tuturor persoanelor care îndeplinesc cerințele de competență profesională necesare. Același principiu va fi urmărit și în organizarea procedurilor de licitații publice, astfel încât să fie asigurat accesul cât mai multor furnizori. Prezentul proiect are în vedere atât în faza de elaborare, cât și în cea de implementare și management a acestuia, prevederile Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, a O.U.G. nr.61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii, a Strategiei naționale pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați pentru perioada 2010-2012 și mai ales a Strategia europeană pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi (2010-2015).

În cadrul proiectului, principiul egalității de gen a stat atat la baza formulării metodologiei de selecție a personalului din echipa de implementare, cât și la baza elaborării activităților. Din echipa de management a proiectului fac parte atât femei cât și bărbați care au fost selectați ținând cont de: experiența profesională relevantă pentru specificitatea activităților proiectului și nivelul competențelor profesionale, atitudinea pro-activă față de noi provocări și orientări profesionale, abilități de analiză și sinteză în prelucrarea și interpretarea datelor. Metodologia/procedurile în scopul implementării activităților proiectului se vor crea astfel încât să nu se limiteze principiul egalității de șanse și gen și să se respecte principiul nediscriminării și al respectului pentru diferentă.

Desfășurarea activităților proiectului ține seama de principiul respectării egalității de șanse, principiu de care s-a ținut cont și în identificarea grupului țintă.

Campaniile de informare și publicitate realizate prin implicarea activă a persoanelor din grupul țintă – atât femei cât și bărbați - vor viza conștientizarea, în general, a tuturor persoanelor din învîțîmântul superior.

De altfel, preocuparea privind egalitatea de șanse și de gen va fi una transversală, pe toată durata de implementare a proiectului și la toate nivelurile. Mai mult, în cadrul proiectului sunt prevăzute chiar și dezvoltarea unor strategii și desfășurarea unor mese de lucru pentru utilizarea unor metodologii și instrumente care să ducă la creșterea accesului la învățământul superior a persoanelor cu dizabilități, deoarece în prezent nu se acordă destulă importanță acestui subiect