Activitățile propuse în cadrul proiectului respectă și contribuie la implementarea prevederilor Legii Educației Naționale nr.1/2011, deoarece va duce la dezvoltarea Învătământului Superior, la nivel de sistem, prin realizarea următoarelor acțiuni:

- promovarea culturii calității, atât în instituțiile de învătământ superior, cât și în organismele relevante în asigurarea calității din învătământul superior;

- implementarea unui sistem de gestionare a calității, printr-o abordare bottomup, de jos in sus, pornind de la elaborarea unui model experimentat în universitățile implicate și recomandarea modelului respectiv la nivel de sistem, și mai ales elaborarea acestui model prin implicarea studenților în activitățile preconizate, beneficiarii principali ai învătământului superior (sistemul de gestionare a calității cuprinde în primul rând revizuirea departamentelor de orientare și consiliere în cadrul cărora să fie proiectate servicii integarte, adresate nevoilor studenților, în coerență cu prevederile noii Legi a Educației potrivit căreia universitatea trebuie să fie centrată pe studenți);

- acreditarea departamentelor de orientare și consiliere în carieră a universităților implicate cu certificarea internatională ISO 9001:2008, ca garanție a transparenței și a unui sistem de invătământ de calitate;

- dezvoltarea unor indicatori de output și de performanță  de care să se țină cont în evaluarea calității din universități de către organismele externe de evaluare (criterii și indicatori legați de: implicarea intreprinderilor în dezvoltarea învătământului superior; monitorizarea pieței muncii și capacitatea de adaptare a universităților la cerințele de piața muncii; oferirea de servicii integrate ca valoare adaugată a sistemului de gestionare a calității etc.)

- formarea continuă a grupurilor țintă (mai putin studenții) prin cursuri de perfecționare, project-work și seminarii (complementar cu programul Lifelong Learning);

- îmbunătățirea managementului universitar prin implementarea unor metode și instrumente de management pe procese, și introducerea unor instrumente TIC necesare pentru monitorizarea pieței muncii și actualizarea ofertei universitare; - dezvoltarea unor metode inovative în vederea dezvoltării personale și profesionale a studenților, cu sprijinul comunității de afaceri, ca de exemplu comunitățile de practică;

- acțiuni și măsuri care să ducă la îmbunătățirea sistemului național de calificări din invățământul superior (dezvoltarea unui master potrivit CNCIS); - dezvoltarea unor parteneriate strategice care să ducă la un învățământ superior de calitate, centrat pe studenți (cu comunitatea de afaceri);

- dezvoltarea unor metodologii de lucru între studenți, reprezentanții acestora la nivel instituțional, și personalul din Universități care să ducă la o responsabilizare a studenților în ceea ce privește dezvoltarea învățământului superior. Proiectul se bazează pe un parteneriat solid, alcătuit din universități din Romania de stat și private, cu experientă în domeniul implementării proiectelor finanțate din FSE prin POSDRU, și din universități transnaționale cu experiență atât în revizuirea curriculelor universitare cat și în implementarea unor sisteme de gestionare a calității recunoscute la nivel internațional, și mai ales cu experiența în implementarea proiectelor finanțate din fonduri structurale și fonduri directe UE.

Mai mult, în parte, partenerii proiectului au colaborat și încă colaborează în implementarea unor proiecte precum "Dezvoltarea sistemului european de management al calificărilor universitare și valorificarea competențelor informale", ID 63252, POSDRU, fată de care prezenta propunere este complementară deoarece contribuie la dezvoltarea sistemului de management al calificărilor universitare, și la instruirea personalului grup țintă din învățământul superior.

Acest proiect este în curs de desfăsurare iar partenerii proiectului pot deja specifica lecțiile învatate atât în ceea ce privește managementul proiectului cât și în ceea ce privește desfășurarea anumitor activități specifice, lecții de care se va ține cont în implementarea acestei propuneri de proiect.

Lecțiile învățate constau în modalitățile de comunicare între partenerii naționali și transnaționali, modalitățile de organizare a activităților naționale și transnaționale, și mai ales desfășurarea unor activități precum anchetele pentru culegerea necesarului de competențe de pe piața muncii, în rândul angajatorilor, în rândul angajaților, și în rândul studenților, pe baza cărora să fie dezvoltate ofertele universitare și revizuite curriculele din învățământul superior.

O alta lecție învățată constă în modalitățile cele mai eficiente de recrutare a categoriilor din grupul tintă, și se vor putea folosi bazele de date din proiectul respectiv pentru implementarea prezentei propuneri de proiect. Toate aceste lecții și experiente sunt deosebit de importante deoarece atât proiectului în curs de desfășurare cât și prezenta propunere de proiect se incadrează în același domeniu major de intervenție, 1.2 Calitate în invățământul superior și împărtășesc atingerea obiectivului comun de îmbunătățire a învățământului superior din Romania.

Mai mult, solicitantul prezintă o experiență relevantă în domeniul proiectului, deoarece este organismul responsabil de asigurarea calității în invățământul superior și a implementat și implementează incă proiecte cu obiectivul de a îmbunătăți calitatea în invățământul superior. Unul dintre proiectele în curs de desfășurare, implementate de către solicitantul proiectului, este intitulat "Asigurarea calităţii în învaţământul superior din România în context European.

Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional – ACADEMIS", POSDRU/S/1.2, este complementar și aliniat cu prezenta propunere de proiect, deoarece ambele promovează cultura calității în învățământul superior la nivel de sistem și institutional, însă cu diferența că prezentul plan de lucru propune metodologii și standarde concrete, recunoscute la nivel internațional în domeniul managementului pe procese și asigurării calității – certificarea ISO 9001:2008. Astfel, discuțiile demarate în cadrul proiectului ACADEMIS, vor fi continuate prin acest proiect și vor fi integrate cu raspunsuri concrete referitoare la sisteme de gestionare a calității și la acțiuni realizate, printr-o abordare integrată, interregională și transnatională. Mai mult, solicitantul a utilizat rapoartele de cercetare întocmite în cadrul proiectului ACADEMIS, pentru redactarea prezentei cereri de finanțare (datele statistice calitative și cantitative legate de starea calității în învățământul superior BAROMETRUL CALITĂȚII 2010).