Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati (UDJ), cea mai veche instituţie de învăţământ superior din regiunea de sud-est a României, o universitate care îşi asumă misiunea de a continua tradiţia şcolii superioare româneşti atât printr-un învăţământ superior de calitate, o învăţare eficientă, o cercetare ştiinţifică competitivă, cât şi prin servicii calificate către comunitate, contribuind la formarea competenţelor generale, specifice şi atitudinale ale absolvenţilor ei, în scopul dezvoltării unor personalităţi profesionale de excepţie şi al inerţiei sociale eficiente.

 

ID Partener 56771
Denumire organizaţie Universitatea „Dunărea de Jos”
Număr înregistrare 3127522
Adresa poştală Str. Domnească, nr. 47, 800008 – Galaţi, ROMANIA
Persoana de contact Iulian Gabriel Bîrsan
Descrierea activităţii partenerului, relevantă pentru acest proiect

Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati (UDJ), cea mai veche instituţie de învăţământ superior din regiunea de sud-est a României, o universitate care îşi asumă misiunea de a continua tradiţia şcolii superioare româneşti atât printr-un învăţământ superior de calitate, o învăţare eficientă, o cercetare ştiinţifică competitivă, cât şi prin servicii calificate către comunitate, contribuind la formarea competenţelor generale, specifice şi atitudinale ale absolvenţilor ei, în scopul dezvoltării unor personalităţi profesionale de excepţie şi al inerţiei sociale eficiente.

Galatiul a pregatit cadre ingineresti pentru sase domenii de interes national unice pana in 1990 in invatamantul universitar romanesc: Imbunatatiri Funciare, Masurari Terestre, Constructii Navale, Industrii Alimentare, Piscicultura si Tehnica Piscicola, planurile de invatamant, cursurile si materialele de referinta fiind in intregime concepute de corpul profesoral al universitatii galatene. In 1974, prin decretul nr. 5 din 20 martie, Institutele Pedagogic si Politehnic au fost unificate in cadrul UDJ din Galati. In prezent, UDJ are 15 facultati si pregateste studenti pentru ciclurile de studii universitare de licenta, masterat si doctorat in domenii diverse (tehnic, umanist, economic, sanatate, artistic). UDJ organizeaza ciclul II de studii cu durata de 2 ani pentru absolventii ciclului I. In UDJ se deruleaza studii doctorale in 12 domenii de doctorat, sub coordonarea a 80 conducatori de doctorat. In prezent, numar total de studenti doctoranzi in stagiu este 305. In anul 2008, in urma evaluarii facute de catre ARACIS, Universitatea „Dunarea de Jos" din Galati a primit calificativul "Grad de incredere ridicat.

Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati a fost clasificata in anul 2011 in categoria universitatilor de educatie si cercetare stiintifica (OM 5262/2011). Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati isi asuma misiunea de a genera si de a transfera cunoastere catre societate prin: a) formare initiala si formare continua la nivel universitar si postuniversitar, in scopul dezvoltarii personale, al insertiei profesionale a individului si a satisfacerii nevoii de competenta a mediului socio-economic; b) cercetare stiintifica, dezvoltare, inovare si transfer tehnologic, prin creatie individuala si colectiva, in domeniul stiintelor, al stiintelor ingineresti, al stiintelor economice, al artelor, al literelor, al stiintelor umaniste, al stiintelor medicale, al stiintelor juridice, prin asigurarea performantelor si dezvoltarii fizice si sportive, precum si valorificarea si diseminarea rezultatelor acestora. Universitatea ofera tuturor membrilor comunitatii conditiile necesare pentru valorificarea aptitudinilor personale prin invatamant, cercetare stiintifica si activitati socio-culturale.

Universitatea isi asuma rolul de centru cultural si civic menit sa contribuie la formarea si difuzarea valorilor culturale, la promovarea pluralismului optiunilor si la dezvoltarea culturii politice si civice. De asemenea, Universitatea isi asuma rolul de pol de creatie stiintifica si tehnologica pentru sprijinirea tuturor unitatilor economice, de invatamant si sociale din regiune. Universitatea are misiunea de promovare a valorilor culturii nationale si universale.

UDJ este cea mai mai importanta institutie de invatamant superior din sud - estul Romaniei, cu un efectiv de 15.000 studenti anual in ultimii ani, fiind centrul progreselor tehnice, stiintifice, culturale si sociale cu aplicabilitate imediata sau pe termen mediu si lung, menit sa contribuie in primul rand la progresul municipiului Galati. In acest sens, UDJ colaboreaza strans cu mediul socio - economic oferindu-i specialistii de care are nevoie, consultanta, solutii tehnice la problemele curente.

Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului

CENTRAREA PE STUDENT A METODELOR DE INVATARE Programele de studii se bazeaza pe utilizarea unor metode si medii de invatare centrate pe student, in care relatia dintre student si cadru didactic converge catre un parteneriat, cu responsabilitati egale de ambele parti in ceea ce priveste atingerea rezultatelor invatarii.

Rezultatele invatarii sunt explicate si discutate cu studentii din perspectiva relevantei acestora pentru dezvoltarea lor. Cadrele didactice folosesc resursele noilor tehnologii (e-mail, pagina personala web pentru tematica, bibliografie, resurse in format electronic si dialog cu studentii) si materiale auxiliare variate (tabla, flipchart, videoproiector). Strategia de predare are in vedere si nevoile studentilor cu dizabilitati. UDJ este partener in proiectulPOSDRU/86/1.2./S/63951 „Dezvoltarea si implementarea unui program-pilot integrat pentru cresterea accesului la invatamantul superior pentru persoane cu dizabilitati”. ACTIVITATEA DE CERCETARE STIINTIFICA

Activitatea de cercetare stiintifica, dezvoltare si inovare a avut un trend puternic ascendent. Aceasta evolutie a fost sustinuta in principal prin participarea cadrelor didactice la un numar important de granturi / proiecte de cercetare nationale si internationale, asigurarea vizibilitatii si impactului rezultatelor prin publicarea unui numar tot mai mare de articole in reviste de un nivel din ce in ce mai ridicat si comunicari in cadrul unui numar tot mai mare de conferinte stiintifice nationale si internationale.

Calitatea lucrarilor stiintifice a fost certificata prin inregistrarea unui numar tot mai mare de lucrari premiate de CNCSIS si diverse autoritati sau organizatii stiintifice nationale si internationale. RESURSE SI REZULTATE ALE CERCETARII Accesul la finantarea activitatii de cercetare prin granturi / proiecte derulate in cadrul PNCDI II a fost posibil datorita acreditarii institutionale pentru cercetare. In urma procesului de evaluare, ANCS a certificat prin hotararea 9673/17.06.2008 statutul universitatii noastre de institutie de cercetare-dezvoltare acreditata ca unitate componenta a sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national, conform H.G. nr. 551/2007. Activitatea sustinuta de cercetare stiintifica a fost apoi evaluata in 2011 de sine statator in cadrul procesului de ierarhizare a universitatilor pe domenii de cercetare. Toate domeniile supuse evaluarii de catre universitatea noastra s-au situat pe primele 15 locuri in tara, lucru care a reconfirmat statutul institutiei noastre in sistemul de cercetare-dezvoltare de interes national. Rezultatele obtinute in domeniul cercetarii stiintifice au avut o contributie majora si in cadrul procesului de ierarhizare a programelor de studii ale universitatilor acreditate din sistemul national de invatamant din Romania, evaluare care a avut loc tot in 2011.

Nivelul rezultatelor obtinute a condus la obtinerea statutului de universitate de educatie si cercetare stiintifica in cadrul procesului de clasificare a universitatilor. Rezultatele cercetarii au avut un rol important in autorizarea / acreditarea tuturor programelor de studii derulate in UDJ. In UDJ cercetarea dispune de resurse financiare, logistice si umane suficiente pentru a realiza obiectivele propuse (Exista un climat si o cultura academica puternic centrate pe activitatea de cercetare, atestate de numarul granturilor de cercetare, de publicatii si de transferul cognitiv si tehnologic prin consultanta acordata de personalul academic unor foruri si asociatii stiintifice, participarea in comisii de lucru la nivel local, national si international in domeniul academic. Exista scoli doctorale pentru formarea tinerilor cercetatori.

Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat

In calitate de partener, s-au atribuit urmatoarele responsabilitati:

- in cadrul activitatii de MANAGEMENT SI MONITORIZARE, Partenerul va furniza orice informatie/document/date necesare pentru organizarea sistemului de mamagement si pentru monitorizarea, vaidarea rezultatelor. Pentru activitatile cu privire la rambursarea cheltuielilor, partenerul va trebui sa furnizeze in fiecare luna raportul activitatilor desfasurate si costurile percepute si platite (in formularele prevazute pentru rambursarea cheltuielilor si prin intermediul formularelor interne prevazute de catre managerul de proiect)

- in cadrul activitatii de DEZVOLTAREA UNEI RETELE DE COLABORARE CU MEDIUL DE AFACERI DE PE TERITORIU DIN FILIERA TURISM–MEDIU–CULTURA PRIN ACTIVITATI DE INFORMARE SI PUBLICITATE Partenerul va colabora la redactarea planului si este direct responsabil pentru construirea retelei de comunicare in sectorul Turistic si Cultural.

- in cadrul activitatii „C. ANALIZA NECESARULUI DE COMPETENTE” va participa la organizarea si desfasurarea seminariilor de workshop si va pregati tate documentele tehnice pentru sectorul Turistic –Cultural, implicadu-se in publicarea rezultatelor. Va participa la redactarea metodologiilor de gestiune a nevoilor profesionale.

- in cadrul activitatii „D. ANALIZA SI REVIZUIREA SERVICIILOR DE ORIENTARE SI CONSILIERE IN CARIERA OFERITE STUDENTILOR” va participa la revizuirea procesului de orientare, în special cu grupul tinta in cadrul profesiilor turistice. Va participa la reinginerizarea si imbunatatirea procesului de orientare al studenților și va implementa in cadrul propriei organizatii, sistemul IT.

- in cadrul activitatii „E. REVIZUIREA PROGRAMELOR DE LICENTA SI MASTER DIN FILIERA” este responsabil cu reelaborarea- validarea-implementarea a 3 calificari (licenta si master conform CNCIS) in domeniul Turistic.

- in cadrul activitatii „F. DEZVOLTAREA SI IMPLEMENTAREA ALTOR 2 PROGRAME DE STUDII” va dezvolta - valida – implementa un nou program master in domeniu turistic. - in cadrul activitatii „G. DISEMINAREA REZULTATELOR PROIECTULUI” , va participa la redactarea metodologiei finale si la redactarea bunei practici de proiect. Va participa la seminariul de divulgare tehnica ale metodologiilor utilizate si la conferinta de inchidere.

Tipul partenerului Partener naţional
Regiune/Ţara Sud-Est

Beneficiar

Universitatea Danubius Galați

Universitatea “Danubius” din Galați este o instituție de învățământ superior non-profit, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ, acreditată prin Legea nr. 409/2002, care funcționează în baza prevederilor Constituției României, a Legii învățământului, Statutului Personalului Didactic și a propriei Carte, aprobată de Senatul Universității.

Parteneri

Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati (UDJ), cea mai veche instituţie de învăţământ superior din regiunea de sud-est a României, o universitate care îşi asumă misiunea de a continua tradiţia şcolii superioare româneşti atât printr-un învăţământ superior de calitate, o învăţare eficientă, o cercetare ştiinţifică competitivă, cât şi prin servicii calificate către comunitate, contribuind la formarea competenţelor generale, specifice şi atitudinale ale absolvenţilor ei, în scopul dezvoltării unor personalităţi profesionale de excepţie şi al inerţiei sociale eficiente.

SIDA GROUP este una dintre primele 10 societati de formare si consultanta din Italia. Firma este acreditata de catre Ministerul de Interne pentru activitatea de cercetare si selectare a personalului, a obtinut acreditarea pentru a furniza fiecare tip de formare in cele 4 regiuni italiane si procesele de orientare si formare sunt certificate ISO 2000.

"Proiectul propus vizeaza promovarea culturii calitatii in randul institutiilor de IS, de stat si private, prin dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor transversale considerate de suport invatarii si dezvoltarii carierei profesionale ale studentilor."

Andy Pusca