Prezenta metodologie este elaborată în conformitate cu legislația în domeniu, având la bază următoarele documente:
 
 • Legea Educației Naționale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 18 din 10 ianuarie 2011;
 • Ordin ministru nr. 3235/10.02.2005 privind organizarea ciclului de studii universitare de licenţă;
 • Metodologia-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de învăţământ superior din România din 19.11.2014, cu modificări și completări ulterioare și Ordinul nr. 650/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră;
 • Ordin comun MECTS – MMFPS nr.4469/12.06.2012/nr.1804/03.07.2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții;
 • Legea nr. 76 din 16.01.2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării forței de muncă;
 • Norme și publicații ARACIS (http://www.aracis.ro);
 • Documente europene privind învățământul superior. (http://www.ehea.info/; http://ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm) ;
 • Bune practici universitare în domeniu.
 
Conform prevederilor legale în vigoare , consilierea şi orientarea carierei pe tot parcursul vieţii se referă la totalitatea serviciilor şi activităţilor care ajută persoanele de orice vârstă şi în orice moment al existenţei lor să facă alegeri în sfera educaţională, de formare sau muncă şi să îşi gestioneze cariera.

Principiul dreptului la asistenţă şi la servicii complementare gratuite în învăţământul superior se aplică și în cazul acestei metodologii.

Prin lege, activitatea de consiliere şi orientare în carieră a structurilor specializate se adresează:

 1. studenţilor instituţiei de învăţământ superior în care funcţionează, indiferent de programul de studiu pe care aceştia îl frecventează sau de forma de învăţământ, inclusiv studenţilor veniţi la studii prin programe de mobilităţi;
 2. elevilor din anii terminali de liceu, prin parteneriate încheiate cu unităţi din învăţământul preuniversitar;
 3. absolvenţilor proprii sau ai altor universităţi.

Activitatea de consiliere și orientare în carieră, în sensul legii, presupune:

1. informarea, orientarea şi consilierea elevilor din anii terminali de liceu/studenţilor prin oferirea următoarelor servicii:
a) consiliere educaţională şi vocațională;
b) consiliere şi evaluare psihologică;
c) consiliere în carieră;
d) elaborarea de materiale destinate informării, orientării şi consilierii.
2. acţiuni legate de creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor şi absolvenţilor, prin oferirea unor servicii precum:
a) sesiuni de pregătire a portofoliului de angajare, simularea interviului de angajare;
b) organizarea de prezentări de companii;
c) sesiuni de formare pentru dezvoltarea competenţelor transversale ale studenţilor;
d) realizarea de studii şi analize periodice privind abandonul universitar, integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii, impactul serviciilor de consiliere şi orientare profesională, precum şi propunerea de măsuri pentru ameliorarea acestora;
e) elaborarea şi aplicarea de instrumente specifice în scopul monitorizării inserţiei pe piaţa muncii;
f) participări la activităţi organizate de către alumni.
3. informarea şi consilierea asupra rutelor educaţionale şi ocupaţionale disponibile în cadrul curriculei universitare, a sistemului de credite transferabile la nivel universitar, în conformitate cu Registrul naţional al calificărilor în învăţământul superior şi Cadrul naţional al calificărilor, prin mijloace specifice precum sesiuni de prezentare de tip „zilele porţilor deschise“, târguri educaţionale, vizite tematice etc.;
4. informarea şi consilierea studenţilor asupra rutelor educaţionale şi ocupaţionale din cadrul instituţiilor de învăţământ superior, pentru cicluri de învăţământ superioare.

Pornind de la cerințele legale, centrele de consiliere şi orientare în carieră (CCOC) în sistemul de învăţământ superior au ca obiectiv fundamental oferirea de noi oportunităţi de angajare a tinerilor din sistemul educaţional, prin activităţi de consiliere şi orientare în carieră care vizează:

 1. orientarea şi consilierea elevilor/studenţilor astfel încât aceştia să fie capabili să îşi poată planifica şi gestiona în mod optim propriul traseu educaţional;
 2. reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale sau de orientare în carieră, precum şi de motive personale sau de adaptare la mediul universitar;
 3. facilitarea relaţiei dintre studenţi şi piaţa muncii, astfel încât aceştia să cunoască nevoile şi provocările reale ale pieţei muncii;
 4. creşterea angajabilităţii studenţilor în domeniile de studiu absolvite.

 

Rezultate urmărite:

 • Creșterea stimei de sine;
 • Optimizarea comportamentului și acțiunilor individului în scopul integrării socio-profesionale;
 • Conștientizarea necesității unei pregătiri profesionale continue, nu doar pentru păstrarea locului de muncă, ci mai ales în scopul unei ascensiuni profesionale;
 • Determinarea persoanelor de a deveni mai active pe piața forței de muncă (tehnici de căutare a unui loc de muncă);
 • Menținerea unei atitudini pozitive;
 • Obținerea unei autonomii în luarea deciziilor;
 • Identificarea deprinderilor profesionale, a aptitudinilor și ”punctelor tari” ale persoanei consiliate;
 • Creșterea autonomiei și responsabilității personale în căutarea unui loc de muncă;
 • Creșterea gradului de conștientizare a nevoii de autorealizare profesională și autonomie financiară.

Consilierea studenților este menită să contribuie la:

 • asistarea în procesul de autocunoaştere;
 • evaluarea personalităţii, motivaţiei şi valorilor subiecţilor investigaţi;
 • formarea abilităţilor de rezolvare a problemelor şi de luare a deciziilor de carieră;
 • dezvoltarea capacităţii participanţilor de a obţine informaţii cu privire la profesii;
 • identificarea oportunităţilor de angajare pentru absolvenţi;
 • identificarea aptitudinilor necesare desfăşurării profesiei de cadru didactic în condiţii optime;
 • dezvoltarea aptitudinilor sociale şi a abilităţilor interpersonale, a capacităţii de a comunica eficient, de a lucra în echipă, managementul conflictelor;
 • învăţarea unor tehnici de planificare a propriei cariere, de concepere şi monitorizare a planului de carieră;
 • îndrumarea spre o profesie sau un grup de profesii pentru care subiecţii au înclinaţii.