A. MANAGEMENT ȘI MONITORIZARE

A.1 Organigrama funcțională a proiectului pe procese și responsabilități. Alcătuirea echipei de implementare (echipa de management a proiectului și experții pe termen lung);

A.2 Proiectarea unui plan de acțiune/programare general cu liniile directoare ale cererii de finanțare. Coordonare generală;

A.3 Proiectarea, implementarea și gestionarea unui sistem administrativ, contabil, financiar – inclusiv proiectarea financiară și Auditare financiară;

A.4 Planificarea achizițiilor de bunuri și servicii necesare desfășurării activităților proiectului și activarea procedurilor;

A.5 Proiectarea unui sistem de monitorizare și activarea procesului de monitorizare în itinere și ex-post ale activităților de gestionare și ale activităților specifice (Sistemul Informativ și de Trasabilitate);

Anexa 8 – Raportare lunară locații implementare activități

B. DEZVOLTAREA UNEI REȚELE DE COLABORARE CU MEDIUL DE AFACERI DE PE TERITORIU DIN FILIERA TURISM–MEDIU–CULTURĂ PRIN ACTIVITĂȚI DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE, ÎN VEDEREA CREȘTERII GRADULUI DE IMPLICARE A COMUNITĂȚII DE AFACERI RELEVANȚI ÎN ACTIVITĂȚILE ȘI PROCESELE DE DEFINIRE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIRE A COMPETENȚELOR ȘI A PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE ȘI ADAPTAREA ACESTORA LA CERINȚELE PIEȚEI MUNCII

B.1 Proiectarea și dezvoltarea unui plan de acțiune operativ al acestei faze;

B.2 Intocmirea planului de comunicare, informare și publicitate;

B.3 Desfășurarea unei campanii de publicitate și de informare a mediului de afaceri în vederea obținerii adeziunilor la proiect și crearea rețelei de parteneriat prevazute (baza de date intreprinderi);

B.4 Organizarea unei conferințe de presă de lansare a proiectului, prezentarea acestuia și formalizarea rețelei de parteneriat cu mediul de afaceri prin subsemnarea părților a unui acord cadru de colaborare;

B.5 Mediul economic in universitățile partenere pentru concordarea activităților de dezvoltare a culturii antreprenoriale și a competențelor transversale și personale ale studenților - acorduri strategice de cooperare pe termen mediu și lung pentru a adapta ofertele universitare la cerințele de pe piața forței de muncă finalizate cu programe anuale de practică pentru studenți, gestionate de către departamentele de orientare și consiliere prin serviciile de placement;

C. ANALIZA NECESARULUI DE COMPETENȚE CERUTE DE CĂTRE MEDIUL DE AFACERI PE PIAȚA MUNCII DIN FILIERA TURISM-MEDIU-CULTURĂ NECESARE PENTRU REVIZUIREA PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE ȘI ADAPTAREA ACESTORA LA SCHIMBĂRILE DE PE PIAȚA MUNCII, INCLUSIV DEZVOLTAREA UNOR METODOLOGII ȘI A UNOR PROCEDURI DE RELEVARE A NECESARULUI DE COMPETENȚE ÎMPREUNĂ CU RETEAUA DE PARTENERIAT A INTREPRINDERILOR ȘI DE MONITORIZARE A DINAMICILOR PIEȚEI MUNCII

C.1 Proiectarea și dezvoltarea unui plan de acțiune detaliat operativ al acestei faze;

C.2 Organizarea unor workshopuri nationale pentru definirea competențelor dobândite de către studenții ce au terminat sau aproape au absolvit programele incadrate in filiera turism-mediu-cultură și corelarea și relevanța acestora in plasarea pe piața muncii – analiza critică realizată împreună cu reprezentanții institutionali ai studenților;

C.3 Organizarea unor workshopuri naționale și internaționale pentru definirea necesarului de competențe cerute pe piața muncii din filiera vizata, în conformitate cu cerințele din EHEA și CNCIS, și dezvoltarea unei metodologii și a unor proceduri de relevare periodică a acestui necesar de competențe împreună cu mediul de afaceri de către universități pentru a putea permite monitorizarea cerințelor de pe piața muncii și actualizarea ofertelor universitare în filiera turism-mediu-cultură;

D. ANALIZA ȘI REVIZUIREA SERVICIILOR DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE ÎN CARIERĂ OFERITE STUDENȚILOR ÎNSCRIȘI LA PROGRAMELE DE STUDII DIN FILIERA TURISM-MEDIU-CULTURĂ (TMC), ÎN FUNCȚIE DE REZULTATELE RELEVATE ÎN FAZA PRECEDENTĂ, ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII SERVICIILOR INTEGRATE DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE ÎN CARIERĂ A STUDENȚILOR, ÎN VEDEREA REVIZUIRII SISTEMULUI DE GESTIONARE A CALITĂȚII PROCESELOR DIN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂTĂMÂNT SUPERIOR

D.1 Proiectarea și dezvoltarea unui plan de acțiune detaliat operativ al acestei faze;

D.2 Organizarea unor workshopuri pentru a studia starea actuală a centrelor de orientare și consiliere în carieră, serviciile oferite, eficiența și calitatea acestora și impactul asupra plasării pe piața muncii a studenților înscriși la programele de studiu din filiera vizată;

D.3 Focus-grupuri pentru identificarea punctelor forte și slabe ale centrelor de orientare și consiliere și întocmirea unui proiect de îmbunătățire a serviciilor din punct de vedere organizațional și calitativ, pentru actualizarea informațiilor relative situației ocupaționale de pe piața muncii din filiera TMC, în vederea îmbunătățirii orientării și consilierii în intrare, în itinere și în iesire pentru plasarea pe piața muncii a studenților;

D.4 Ancheta pentru stabilirea tipului de servicii necesare studenților (ancheta in rândul studenților, angajatorilor și în rândul personalului IIS) și stabilirea unor metodologii de relevare a nevoilor studenților în ceea ce privește orientarea și consilierea în universități prin mese de lucru stabile între reprezentanții organizațiilor studențești și personalul din IIS;

D.5 Proiectarea și dezvoltarea unei platforme de gestionare a procesului de orientare inițială, orientare în itinere și orientare in output a studenților, în vederea corelării mai eficiente a ofertei universitare cu competențele cerute de pe piața forței de muncă, și pentru a ține evidența formării fiecărui student din cadrul instituțiilor de învătământ superior;

D.6 Programe de perfecționare în ceea ce privește gestionarea și furnizarea serviciilor de orientare și consiliere în carieră a studenților și de utilizare a platformei proiectate, furnizat personalului în instituțiile de invățământ superior responsabile de orientarea și consilierea studenților (potrivit prevederilor din Legea Educației Naționale nr.1/2011);

D.7 Activități de responsabilizare a studenților pentru propria învățare –EMPOWERMENT;

D.8 Orientarea și consilierea studenților înscriși la programele de studii din filiera TMC și relevarea unui feedback din partea studenților în ceea ce privește noile servicii integrate oferite fată de așteptările lor D.9 Dezvoltarea unui plan de îmbunătățire a sistemului de gestionare a calității în ceea ce privește programele de studii încadrate în filiera TMC, care sa țina cont de toate procesele, inclusiv de cele de orientare și consiliere în carieră;

E. REVIZUIREA PROGRAMELOR DE LICENTĂ ȘI MASTER DIN FILIERA TMC ȘI ADAPTAREA ACESTORA NECESARULUI DE COMPETENȚE IDENTIFICAT ÎMPREUNĂ CU MEDIUL DE AFACERI, POTRIVIT CADRULUI NAȚIONAL DE CALIFICARI DIN ÎNVĂTĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI DUPĂ MODELUL EUROPEAN DIN "EHEA - EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA

E.1 Proiectarea și dezvoltarea unui plan de acțiune detaliat operativ al acestei faze;

E.2 Analiza programelor de licență și masterat furnizate de către universități (cele referitoare la filieră), împreună cu mediul de afaceri – puncte forte și slabe (chiar și din punct de vedere al eficienței utilizării sistemului european de credite transferabile și evaluarea caracteristicilor diplomei duble);

E.3 Proiectarea și dezvoltarea unui program de revizuire a programelor oferite în cadrul universităților din filiera TMC, potrivit CNCIS, pentru orientarea învătământului superior spre formarea de competențe, împreună cu mediul de afaceri și cu un grup de studenți și stabilirea unor acorduri bilaterale între universitățile partenere romanesti si universitatea europeana partenera pentru internationalizarea invatamantului superior romanesc si facilitarea mobilității studenților in Spațiul european al învătământului superior;

E.4 Revizuirea programelor de studii de licentă (4 programe de licentă) și de masterat (4 programe de masterat), întocmirea programelor curriculare și inaintarea documentației spre acreditare (revizuită în conformitate cu cerințele CNCIS);

F. DEZVOLTAREA ȘI IMPLEMENTAREA ALTOR 2 PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER ÎN FUNCȚIE DE NECESARUL RELEVAT ÎMPREUNĂ CU MEDIUL DE AFACERI ȘI EXPERIMENTAREA ACESTORA ÎN UNIVERSITĂȚILE PARTENERE

F.1 Proiectarea și dezvoltarea unui plan de acțiune detaliat operativ al acestei faze;

F.2 Proiectarea și dezvoltarea unor noi programe de masterat în funcție de necesarul de competențe stabilit împreună cu mediul de afaceri, potrivit CNCIS (cu o atenție deosebită la problemele legate de impactul EIM-evaluarea impactului de mediu de evaluare SEA-Evaluarea strategică de mediu);

F.3 Dezvoltarea programelor de studii de masterat (2 curricule de masterat), întocmirea programelor curriculare și înaintarea documentației spre acreditare (revizuită în conformitate cu cerințele CNCIS);

F.4 Elaborarea unui model împreună cu mediul de afaceri pentru evaluarea și recunoașterea învățării anterioare a angajaților din rețea, dezvoltarea de curriculum și completarea studiilor cu programe flexibile finalizate cu certificare, care sî fie experimentat în cadrul acestui proiect, și să fie finalizat cu un model recomandat care să fie implementat de universitățile din Romania;

G. DISEMINAREA REZULTATELOR PROIECTULUI ȘI A EVENTUALELOR BUNE PRACTICI

G.1 Planificarea evenimentelor de diseminare a rezultatelor și a conferinței de încheiere;

G.2 Colectarea tuturor datele, informațiilor și documentelor elaborate pentru a prezenta punctele forte ale proiectului și bunele practici realizate;

G.3 Organizarea unui seminar regional de diseminare a rezultatelor și bunelor practici;

G.4 Organizarea conferinței de încheiere;