A. MANAGEMENT ȘI MONITORIZARE

A.1 - Organigrama proiectului (pentru procesele/faza și responsabilitate); Anexa 2 cu resursele umane implicate în cadrul proiectului; fișele postului pentru fiecare persoană din echipa de implementare;

A.2 - Plan de acțiune/programare/monitorizare general; ședinte și mese de lucru bisăptămânale pentru partajarea informațiilor cu partenerii proiectului;

A.3 - Sistem administrativ/contabil/financiar; ședinte și mese de lucru bisăptămânale pentru partajarea informațiilor cu partenerii proiectului; auditare financiară trimestrală;

A.4 - Plan de achiziții publice de bunuri și servicii; ședinte și mese de lucru bisăptămânale pentru partajarea informațiilor cu partenerii proiectului;

A.5 - Plan de monitorizare a implementării proiectului și stabilirea și pregătirea tuturor instrumentelor de relevare a informațiilor legate de implementare; implementare plan de monitorizare de către echipa de management;

 

B. DEZVOLTAREA UNEI REȚELE DE COLABORARE CU MEDIUL DE AFACERI DE PE TERITORIU DIN FILIERA TURISM–MEDIU–CULTURĂ PRIN ACTIVITĂȚI DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE, ÎN VEDEREA CREȘTERII GRADULUI DE IMPLICARE A COMUNITĂȚII DE AFACERI RELEVANȚI ÎN ACTIVITĂȚILE ȘI PROCESELE DE DEFINIRE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIRE A COMPETENȚELOR ȘI A PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE ȚI ADAPTAREA ACESTORA LA CERINȚELE PIEȚEI MUNCII

B.1 - Plan operativ de acțiune a fazei

B.2 - Plan de comunicare, informare și publicitate, în conformitate cu dispozițiile AMPOSDRU și cu Manualul de Identitate Vizuală; activarea unui website dedicat proiectului;

B.3 - Campanie de publicitate și de informare; baza de date cu intreprinderile din rețea;

B.4 - Conferința de presă de lansare a proiectului; acord cadru de colaborare și de funcționare a rețelei cu mediul de afaceri (ID 217, 462);

B.5 - Strategie de dezvoltare a culturii antreprenoriale și concordarea unor acțiuni comune cu scopul de a organiza comunități de practică pe domeniile vizate (ID 217, 462) – 5 workshopuri (ID 217, 220); 2 seminarii pe an (4 în total) realizate de către manageri/directori sau profesioniști de succes din mediul de afaceri din sectorul vizat (obținerea de credite transferabile și integrarea acestora cu sistemul de credite a programelor de studii) furnizate unui număr de 400 de studenți (ID 224); programe anuale de practică (ID 217, 462);

C. ANALIZA NECESARULUI DE COMPETENȚE CERUTE DE CĂTRE MEDIUL DE AFACERI PE PIAȚA MUNCII DIN FILIERA TURISM-MEDIU-CULTURĂ NECESARE PENTRU REVIZUIREA PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE ȘI ADAPTAREA ACESTORA LA SCHIMBĂRILE DE PE PIAȚA MUNCII, INCLUSIV DEZVOLTAREA UNOR METODOLOGII ȘI A UNOR PROCEDURI DE RELEVARE A NECESARULUI DE COMPETENȚE ÎMPREUNĂ CU REȚEAUA DE PARTENERIAT A INTREPRINDERILOR ȘI DE MONITORIZARE A DINAMICILOR PIEȚEI MUNCII

C.1 - Plan operativ de acțiune detaliat al fazei;

C.2 - Workshop regional (ID 220, 463); 1 lucrare cu rezultatele meselor de lucru (ID 462);

C.3 - Workshop regional (ID 220, 463); 1 workshop transnațional (ID 220, 463); 1 lucrare cu rezultatele meselor de lucru (ID 462, 463); 1 manual de metodologii și proceduri (ID 464);

D. ANALIZA ȘI REVIZUIREA SERVICIILOR DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE ÎN CARIERĂ OFERITE STUDENȚILOR ÎNSCRIȘI LA PROGRAMELE DE STUDII DIN FILIERA TURISM-MEDIU-CULTURĂ (TMC), ÎN FUNCȚIE DE REZULTATELE RELEVATE ÎN FAZA PRECEDENTĂ, ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII SERVICIILOR INTEGRATE DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE ȚN CARIERĂ A STUDENȚILOR, ÎN VEDEREA REVIZUIRII SISTEMULUI DE GESTIONARE A CALITĂȚII PROCESELOR DIN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR

D.1 - Plan operativ detaliat de acțiune al fazei;

D.2 - Workshop regional (ID 220, 463); 1 raport cu rezultatele meselor de lucru (ID 462); D.3 - Două focus-grupuri naționale; 1 plan de îmbunătățire a centrelor de orientare și consiliere în carieră în cadrul universităților din Romania (ID 217, 462);

D.4 - Ancheta prin chestionare și interviuri pentru studenți cu scopul de a identifica necesarul de servicii de orientare și consiliere în carieră din perspectiva studenților finalizată cu dezvoltarea unor metodologii de relevare a necesarului studenților în ceea unor metodologii de relevare a necesarului studenților în ceea ce privește serviciile de orientare și consiliere din universități prin grupe de lucru stabile între reprezentanții organizațiilor studențești și operatorii din IS (ID 217, 462, 463, 464);

D.5 - Program/software/platformă de orientare și consiliere în carieră pentru studenți dezvoltat, și propus spre implementare în toate universitățile din Romania ca instrument de orientare și consiliere și de îmbunătățire a ofertei universitare (ID 224, 465) D.6 – 2 cursuri de perfecționare, adică 40 de persoane din grupul țintă instruite prin cursuri de perfecționare (ID 220);

D.7 - 10 seminarii de empowerment a studenților; 400 de studenți care au beneficiat de orientare și consiliere; 400 de chestionare și 400 de interviuri de follow-up administrate studenților care au beneficiat de orientare și consiliere în carieră (ID 224);

D.8 - 4 assesment de orientare a studenților către cursurile de studiu din cadrul TMC (ID 224);

D.9 - Plan de îmbunătățire a sistemului de gestionare a calității in furnizarea programelor de studii din filiera vizată (ID 217);

E. REVIZUIREA PROGRAMELOR DE LICENȚĂ ȘI MASTER DIN FILIERA TMC ȘI ADAPTAREA ACESTORA NECESARULUI DE COMPETENȚE IDENTIFICAT ÎMPREUNĂ CU MEDIUL DE ACAFERI, POTRIVIT CADRULUI NAȚIONAL DE CALIFICĂRI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI DUPĂ MODELUL EUROPEAN DIN "EHEA - EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA

E.1 - Plan operativ de acțiune detaliat al fazei;

E.2 - Workshopuri (nr.3) din care 2 naționale și 1 transnațonal (ID 220); 1 raport de cercetare și de evaluare a calității inclusiv în ceea ce privește funrizarea rogramelor de studii comune (joint degrees), considerat unul dintre criteriile de calitate (ID 221, 462, 223);

E.3 - Laboratoare de lucru transnaționale (ID 227); 1 plan de revizuire a programelor de licență și masterat (ID 462); acorduri bilaterale între universitățile românești și cele transnaționale (ID 217);

E.4 - 6 de calificari actualizate și validate (ID 219, 222);

F. DEZVOLTAREA ȘI IMPLEMENTAREA ALTOR 2 PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER ÎN FUNCȚIE DE NECESARUL RELEVAT ÎMPREUNĂ CU MEDIUL DE AFACERI ȘI EXPERIMENTAREA ACESTORA ÎN UNIVERSITĂȚILE PARTENERE

F.1 - Plan de acțiune operativ detaliat al fazei;

F.2 - Workshop național (ID 220) și 1 workshop transnațional (ID 220); 1 plan de dezvoltare a programelor de studii de masterat (ID 464);

F.3 - 2 calificări (programe de studii universitare de master) dezvoltate și validate (ID 219, 222) F.4 - Model propus și experimentat de către universitățile partenere (ID 217, 465);

G. DISEMINAREA REZULTATELOR PROIECTULUI ȘI A EVENTUALELOR BUNE PRACTICI

G.1 - Program detaliat al seminariilor de diseminare și de transferabilitate a rezultatelor proiectului, inclusiv a conferinței de încheiere;

G.2 – publicarea bunelor practici din proiect (ID 464);

G.3 - Seminar regionale;

G.4 - Conferintă de încheiere;