bl-6Obiectivul principal al proiectului se concretizează în următoarele obiective specifice:

- oferirea de asistență și îndrumare IIS și agențiilor relevante pentru a-și dezvolta propria cultură de asigurare a calității, prin dezvoltarea serviciilor de suport pentru studenți în cadrul departamentelor de orientare și consiliere în carieră (în special, pentru programele de licentă și masterat în filiera Turism-Mediu-Cultură);

 

- informarea și creșterea așteptărilor IIS, ale studenților, ale angajatorilor și ale altor stakeholderi interesați în legatură cu procesele și rezultatele IS; - îmbunătățirea educației oferite studenților din SEIS;

- asistarea IIS în gestionarea și îmbunătățirea calității ajutându-le astfel să își justifice autonomia instituțională;

- dezvoltarea unei oferte de formare profesională personalizată (potrivit noii Legi a Educației 2011) pentru persoanele din grupul tintă, mai putin studenții;

- introducerea unor instrumente TIC de armonizare a ofertei universitare cu necesarul de competențe de pe piața muncii, și stabilirea unor metodologii și instrumente de relevare a nevoilor de pe piața forței de muncă, pentru a putea permite instituțiilor de IS să monitorizeze în mod corect piața muncii pe baza căreia să poată să-și actualizeze propriile oferte universitare;

- dezvoltarea curriculelor din filiera Turism-Mediu-Cultură potrivit CNCIS, însă cu o abordare internațională integrată, prevăzând chiar și acorduri între universitățile transnaționale și universitățile românești legate de posibilitatea de a dezvolta programe de studii comune;

- luarea unor măsuri pentru consolidarea relațiilor cu comunitatea de afaceri și dezvoltarea unor metode și tehnici de dezvoltare a spiritului antreprenorial al studenților;

- promovarea unor rețele și parteneriate strategice pentru dezvoltarea IS (între universități de stat, universități private, organisme din universități de stat, universități private, organisme din subordinea MECTS relevante în asigurarea calității în IS).